ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Икономически анализ - пищови
Теоретични основи на икономическия анализ. Същност и съдържние на икономиеския анализ. Функции и задачи. Основните фундаментални методи на научното познание са анализа и синреза Анализът като метод на познанието се прилага за из...
Пищов по Икономически теории добавен на 29.10.2011
Оперативна статистика - пищови
Оп. статистика разглежда и изучава връзки и отношения м/у статистически величини. Тези връзки и отношения могат да бъдат няколко вида: Сравнение и Корела-ция.Сравнение – 2 величини могат да бъдат сравнени по стойности. В този случ...
Пищов по Статистика добавен на 05.05.2011
Стратегическо управление - пищови
Причини за утвърждаване на понятието „Стратегическо управление“ 1. Причини – Т.нар. „Нефтен шок“ през 1973-1974г. 2. Значението на неочакваната петролна криза - Това бе онова явление, благодарение на което ръководителите на ...
Пищов по Икономика добавен на 12.04.2011
Инвестиций - пищови
Инвестиций-това са парични средства за придобиване на активи(или самите активи) ,които с достатъчна голяма вероятност могат да осигурят получаване на текущ доход,прираст на капитала и др.положителни резултати от инвеститора за дъ...
Пищов по Икономика добавен на 09.03.2011
Право на европейския съюз - пищови
Представители на 50 държави подписват на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско, САЩ, Устава на Организацията на обединените нации. Създателите полагат усилия да избегнат допуснатите грешки с ...
Пищов по Право добавен на 04.03.2011
Долекарска помощ - пищови
Оценка на функцията на централната нервна с-ма. - наличие или липса на съз-нание. - реакция на болка - наличие или липса на рефлекси. ІІ. Оценка на функцията на дихателната система.- има или няма дишане. ІІІ. Оценка функцията...
Пищов по Медицина добавен на 27.02.2011
Метрология - пищови
Случайни грешки при измерването – случайните грешки при измерването са непостоянни по стойност и по знак, предварително не могат да бъдат определени и следователно не могат да се изключат от измерването. Причините, които пораждат ...
Пищов по Метрология и уредостроене добавен на 23.02.2011
Техническа безопасност - Пищови
Взривове- представлява мигновено отделяне на Е, при което има силен шум и се образува вълна. Взрива бива 2 вида: физически и химически. При физическия се променят св-вата (Пр: ядрени п-си, ядрени взривове). Физическия взрив може д...
Пищов по Техника на безопасност добавен на 13.02.2011
Добив на нефт
Тран.на нефт и газ- транспортът на нефт става от мястото на добива до нефтопре-ните заводи и след това до потребителите,а газът след очистване от газодобивното пространство чрез газопроводи отива до потребителя.Използват се ЖП-цис...
Пищов по Добив и първична преработка на полезни изкопаеми добавен на 08.02.2011
Тектоника на литосферните плочи
Земната литосфера обгръща планетата по подобие на твърда черупка. Тя обаче не е монолитна, а натрошена на огромни фрагменти, наречени литосферни плочи. Плочите се намират в непрекъснато движение, една спрямо друга. В зоните на гра...
Пищов по Геология добавен на 07.02.2011
Химия - пищови
Металите са група от 80 химични елемента. Те са твърди вещества (с изключение на живака) с висока електропроводимост, характерен метален блясък, ковки и пластични. По отношение магнитните свойства биват диа-, пара- или феромагнитн...
Пищов по Химия добавен на 04.02.2011
Основи на управлението - пищови
1 Въпрос-Същност и общи х/ки на социалните организации Честър Бернард определи организацията като “с-ма от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Организацията е соц.с-ма. Тя трябва да отговаря на следните и...
Пищов по Туризъм добавен на 31.01.2011
Генератори на електричен ток
Генераторът е най-често използвания уред при проверката и настройката на кому-никационните съоръ-жения. Генераторите ф зависимост от неговия вид биват: генератор, измервате-лен генератор, гене-ратор на звукова честота или функ-цио...
Пищов по Физика добавен на 29.01.2011
Решени задачи по висша математика 3
Решени задачи по висша математика 3 част. Вероятността да изгубим черна топка е 3/7, тъй като топките са 3. Сумите на двете вероятности е единица(имаме само две събития). Сега искаме да извадим бяла топка......
Пищов по Математика добавен на 27.01.2011
Счетоводство - пищови
Обекти на Счетоводната отчетност В Сч се извършва двойнствена класификация на средствата с к празполагат отделните предпр: 1) според техния конкр състав т.е. според натурално-веществената им форма и 2)според това как са придо...
Пищов по Счетоводство добавен на 25.01.2011
Статистика - пищови
. Обект на изучаване от икономическата статистика са масовите явления и процеси в националното стопанство (икономика) за макросъвкупности от институционални единици, свързани с производството на БВП. Макросъвкупностите се разглежд...
Пищов по Статистика добавен на 17.01.2011
Пищови за държавен изпит - спец. туризъм
Релефът представлява съвкупността от неравности по земната повърхност. Планините представляват изпъкнали, разчленени части от релефа с височина над 600 м. Различаваът се ниски – 600-1000 м. средни 1000-1600 м. и високи над 1600 м....
Пищов по Туризъм добавен на 12.01.2011
Международно търговско право
Понятие за международно търговско право. Проблеми в международната търговия. 1. Понятие. С термина МП се означава правото на международния търговски обмен. МП е система от правни норми и правила, които уреждат отношенията между у...
Пищов по Икономика добавен на 10.01.2011
Макроикономика - теми
Благо е всяко нещо, което може да задоволява определени човешки потребности, независимо от това какво е породена тази потребност. Благата се класифицират по различен начин. Първа класификация-блага непосредствено дадени от при...
Пищов по Микроикономика добавен на 10.01.2011
Макроикономика - теми
Благо е всяко нещо, което може да задоволява определени човешки потребности, независимо от това какво е породена тази потребност. Благата се класифицират по различен начин. Първа класификация-блага непосредствено дадени от при...
Пищов по Микроикономика добавен на 10.01.2011
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Стилистика
Eзикознание
Увод в общото езикознание - 1 лекция
Лингвосемиотика
Търновска книжовна школа
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Казуси по Стопанска дейност на фирм...
 Курсови работи по Компютърни систем...
 Курсови работи по Математическо мод...
 Лекции по Археология
 Други учебни материали по Електрохи...
 Реферати по Етнология
 Теми по Алгебра
 Теми по Музика
 Документи по Културология
 Лекции по Алгебра
 Проекти по Финанси
 Документи по Административно право
 Реферати по Маркетинг
 Теми по Статистика
 Курсови работи по Земеделие
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg