ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Азимутални проекции
Лекции на тема "Азимутални проекции", съдържат 13 страници и разглеждат: 1. Основни свойства на азимуталните проекции. 2. Азимутална равнопромеждутъчна проекция m=1. 3. Азимутална еквивалентна (равноплощна) проекция p=1. 4. Персп...
Лекция по Математическа логика добавен на 20.12.2012
Граждански процес - лекции
Лекции по Граждански процес - 122 страници - записките са правени при проф. ОГНЯН СТАМБОЛИЕВ, по учебника на ЖИВКО СТАЛЕВ. Полезно четиво както за семестриалния изпит по ГП, така и за държавен изпит. Включва всички въпроси от конс...
Лекция по Право добавен на 11.12.2012
Цветове в интериора
Лецията се състои от 8 страници и разглежда: 1. Спектър. Ахроматични и хроматични цветове 2. Спектрален кръг. Топли и студени цветове 3. Основни характеристики на цветните тонове 4. Смесване на цветовете. Адитивен и субтрактив...
Лекция по Архитектура добавен на 10.12.2012
Интерполация - лекции
Задачи и лекции по компютърни методи в непрекъсната среда за подготовка, материалът се състои от 49 страници.... Както може да се види, полиномът на Лагранж се основава на ясна концепция — коефициентите-полиноми Lnk(x) са лесни з...
Лекция по Математика добавен на 08.12.2012
Лекции по математика
Лекции по математика, материалът се състои от петнадесет страници и разглежда: 1.Детерминанти от втори ред. 2.Детернанти от трети ред. 3. Подетерминанта и адюнгирани количества. 4. Свойства на детерминантите. 5. Формули на Крамер...
Лекция по Математика добавен на 08.12.2012
Математическа логика
Лекции по математика на тема "Математическа логика", материалът се състои от дванадесет страници и разглежда: 1. Съждение. 2. Операции със съждения. 2.1. Конюнкция. 2.2. Дизюнкция. 2.3. Отрицание. 2.4. Изключващо “или”. 2.5. Импли...
Лекция по Математика добавен на 08.12.2012
Линейно моделиране
Лекции на тема "Линейно моделиране", материалът се състои от двадесет и една страници и разглежда: 1. Основни задачи на мат. Програмиране. 2. Задача за рационално използване на ресурси. 3. Обща задача на математическото програмира...
Лекция по Математика добавен на 07.12.2012
Комбинаторика, кодиране и криптография
Учебният материал се състои от седем страници и разглежда: 1. Предмет на комбинаториката, кодирането и криптографията. 2. Комбинаторика, основни понятия. 3. Принципи на изброителната комбинаторика. 3.1 Принцип на Дирихле(чекмеджет...
Лекция по Математика добавен на 07.12.2012
Криви от втора степен
Лекции по математика на тема "Криви от втора степен", материалът съдържа от четири страници... Парабола се нарича геометричното място на точки в равнината, които са на равни разстояния от една фиксирана точка, наречена фокус F и о...
Лекция по Математика добавен на 04.12.2012
Диференциално смятане на функция на две и повече променливи
Лекции на тема "Диференциално смятане на функция на две и повече променливи", метериалът се състои от петнадест страници и разглежда: 1. Понятие за функция на две и повече променливи. 2. Граница и непрекъснатост на функция на две ...
Лекция по Математика добавен на 04.12.2012
Ред на Лоран. Теорема за резидуумите.
Лекции на тема "Ред на Лоран.Теорема за резидуумите.", лекциите се състоят десет страници... Понеже т. беше избрана произволно във венеца ,то развитието (3) се отнася за всяка точка от този венец.Освен това коефициентите и ...
Лекция по Математика добавен на 30.11.2012
Релации и операции с множества
Лекции на тема "Релации и операции с множества", съдържат 10 страници и разглеждат: 1.1. Множества, видове множества, начини за представяне. 1.2. Релациите равенство и включване между множества. 1.3. Операциите сечение и обедине...
Лекция по Алгебра добавен на 30.11.2012
Исторически преглед на развитието на числовите системи и алгебрата
Документът се състои от осемнадесет страници... За да твърдим, че едно съждение е вярно, то трябва да се базира на друго съждение, което е доказано че е вярно преди това и т.н и т.н. Тъй като тази верига не може да продължи до без...
Лекция по Математика добавен на 30.11.2012
Математическо моделиране
Лекции на тема "Математическо моделиране", съдържа от шест страници... Полученото решение се нарича общо решение на системата. Всяко частно решение се получава от общото решение при задаване на произволни стойности на параметрите...
Лекция по Математика добавен на 28.11.2012
Метод на Нютон
Документът се състои от две страници и е на тема "Метод на Нютон".... Методът на Нютон притежава много различни модификации. Да разгледаме една от тях. Както видяхме при метода на Нютон на всяка стъпка трябва да се изчислява произ...
Лекция по Математика добавен на 28.11.2012
Степенни редове
Лекции по математически анализ, материалът съдържа единадесет страници и разглежда: 1. Редици и редове от функции. 2. Степенни редове. k =0 Тази формула се получава естествено след "разкриване на скобите" и групиране на съби...
Лекция по Математически анализ добавен на 27.11.2012
Крайни множества и релации. Еквивалентност и наредби
Лекциите сдържат осемнадесет страници и разглеждат: 1. Крайни множества и релации. Еквивалентност и наредби. 2. Дискретни и непрекъснати мн-ва. Дискретни функции. 3. Ориентирани и неориентирани графи. Дървета. 4. Азбуки, думи, фор...
Лекция по Математика добавен на 27.11.2012
Обикновенни диференциални уравнвния
Документът се състои от двадесет и шест страници и разглежда: І.Диференциални уравнения от първи ред . І.1 Основни понятия и определения. 1.2. Геометрична интерпретация на диференциалните уравнения . 1.3. ЗАДАЧА на Коши. 1.4. Ура...
Лекция по Математика добавен на 25.11.2012
Обща характеристика на математичните модели.
Лекциите се състоят от двадесет и осем страници.... Математични срещу статистически модели. Противопоставянето на математичното срещу статистическото моделиране показва по скоро “културата” на моделиране и как отделните математичн...
Лекция по Математическо моделиране добавен на 25.11.2012
Анализ на връзките, регресии и функции и използването им в математическото моделиране
Лекции на тема "Анализ на връзките, регресии и функции и използването им в математическото моделиране", съдържат 63 страници.... Сред параметричните коефициенти най-често се използва коефициентът на линейна корелация на Пирсън. Че...
Лекция по Математическо моделиране добавен на 25.11.2012
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg