ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Лекция по неврология
Термини : симптоми – някакъв вид оплаквания от пациента болния, или обективна находка, която лекуващия – доктора или кт намира в пациента – температура например, болка ( болката е само оплакване и не може да бъде измерена както на...
Лекция по Медицина добавен на 20.03.2010
Интернет реклама - термини
Потребителска сесия (user session) От гледна точка на интернет маркетинга, потребителска сесия е процесът на разглеждане на уебсайта от един човек. Потребителската сесия се стартира с отварянето на първата страница и приключ...
Лекция по Реклама и PR добавен на 20.03.2010
Интернет- мрежи, протокол, клиенти, сървъри
Интернет Едно от най-великите неща на Интернет е, че в действителност никой не го притежава. Интернет не е нещо, което може да се пипне или да се види изцяло - Интернет представлява една огромна колекция от множество разнообра...
Лекция по Компютърни системи и технологии добавен на 20.03.2010
Търговски операции с недвижими имоти
Особености на НИ като стока: собственост-съвкупност от права и задължения носители на които са стоп субекти и граждани, права на собственика в/у вещ по повод другите граждани вещите според критерия връзката им с земята са движим...
Лекция по Икономика добавен на 20.03.2010
Счетоводни документи-същност,видове,реквизити
1. Същност и значение на счетоводните документи. Счетоводните документи са носители на информация за осъществени сделки и други стопанските операции и са основание за отразяване на тази информация в счетоводните регистри. Счето...
Лекция по Счетоводство добавен на 16.03.2010
Счетоводни сметки- същност, строеж и форми.
№9 Видове счетоводни сметки в зависимост от връзката им със счетоводния баланс. Основни понятия, свързани със сметките. Има 3 вида сметки: Активни сметки- отразяват средствата на предприятието(машини, сгради). Пасивни сметки- ...
Лекция по Счетоводство добавен на 16.03.2010
Структура, строеж, съдържание на счетоводния баланс
№5 Структура, строеж, съдържание на счетоводния баланс. I. Същност и строеж. Счетоводен баланс е основен метод и документ, чрез които се отчита имущественото и фин.състояние на с-вата на предприятието и източниците за финансиран...
Лекция по Счетоводство добавен на 16.03.2010
Счетоводно отчитане на паричните средства
Паричните средства третирани , от счетоводна гледна точка , са краткосрочни финансови активи във вид на парични наличности и парични еквиваленти . Проблематиката за тяхното счетоводно отчитане се регламентира с МСС 7 и нег...
Лекция по Счетоводство добавен на 16.03.2010
Разтворимост. Механизъм на разтварянето
І. Определение на истински разтвори – стабилни, хомогенни дисперсни системи, на които частиците на дисперсната фаза са молекули или йони и са с размери под 1nm се наричат истински разтвори. Основните компоненти на разтовирте са : ...
Лекция по Химия добавен на 16.03.2010
Теория на счетоводството
TЕМА 1... СЪЩНОСТ, РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТЧЕТНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 1.1 С понятието „информация” са се означавали сведения от всякакъв характе...
Лекция по Счетоводство добавен на 16.03.2010
Корпоративни финанси
Тема 1. Стойност на парите във времето 1.Определение. Върху тази концепция почиват всички модели и подходи за управление на паричните потоци на частните стопански субекти (предметът на корп. Финанси по същество се изразява в изу...
Лекция по Финанси добавен на 15.03.2010
Лекции по планиране и прогнозиране
2. Основни етапи на прогнозиране и видове прогнози Основните етапи са 4: 1. Класификации и оценки на избранните ф-ри, отделяне на главните от тях и анализ на практическото им състояние. 2. Изучаване на тенденцийте в бъдещото ...
Лекция по Планиране и прогнозиране добавен на 15.03.2010
Планиране. Видове планове
1. Основни характеристики на планирането 1.1. Научно предвиждане на бъдещото развитие За да е управлява научно, зада се вземат научнообосновани управенски решения, са необходими три вида инормация – за миналото на управляваните ...
Лекция по Планиране и прогнозиране добавен на 10.03.2010
Лекции по Счетоводство на капиталовите дружества
Преобладаваща практика е привилегированите акции да се емитират без право на глас. Това привлича спекулативни инвеститори, водени от стремеж за печалба и отблъсква тези, които желаят реално да участват в управлението на дружествот...
Лекция по Счетоводство добавен на 10.03.2010
Цени и ценообразуване
1.ПАЗАРНО ТЪРСЕНЕ – изразява както желанието, така и възможността на потребителите да купуват стоки и услуги, с които да удоволетворяват своите потребности при различни равнища на цените.Търсеното количество Q от да-дено благо е к...
Лекция по Маркетинг добавен на 10.03.2010
Автоматизация на контролинга в управлението на прозиводственото предприятие
След изучаването на изложението в тази глава вие ще разберете: • Какви са ролята и задачите на информационното осигуряване на контролинга в производственото предприятие; • Какви информационни системи, обслужващи контролинга са с...
Лекция по Мениджмънт добавен на 10.03.2010
Теория на парите и кредита
Възникване на парите-Първата им форма е стокови пари(протопари)-парите възникват първоначално като стока из недрата на натурално-стковата размяна.Стоковото производство и натуралната размяна имат недостатъци които се преодолява...
Лекция по Финанси добавен на 10.03.2010
Инвестиции и риск
Причините за риск са различни и се проявяват по различен начин, в зависимост от конкретните условия .Дължат се преди всичко на влиянието на случайни фактори, които не винаги могат да бъдат оценени с достатъчна точност. Част от т...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Индустриална революция
Индустриалната революция се осъществява първоначално в Англия, там тя придобива и най-зряла форма. Обхваща периода от 70-те години на XVIII век до средата на XIX век. Революцията се изразява в това, че се преминава от манифакту...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Статистическо изучаване и оперативно отчитане на автомобилният парк
Автомобилният парк се отчита в физически еденици, в края на отчетния период, по пребиваването по календарни дни в фирмата, независимо от тяхното тех. състояние и местонахождение. Следователно еденица на отчитане на автомобилите ...
Лекция по Икономика добавен на 10.03.2010
Страници: 37 38 39 40 41 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg