ВХОД В САЙТА:

Филтър: Лекция по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Математическата логика
Лекции по математическа логика, материалът се състои от 49 страници.... Дизюнктивна нормална форма оттук нататък ще означаваме:    = ,  = ; елементарна конюнкция ще наричаме формула от вида: (1p1)(2p2)…(kpk), къд...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Числени методи - 2
Настоящите учебни материали по дисциплината ''Числени методи`` II част са предназначени за студенти-бакалаври от инженерните специалности в ХТМУ, материалът се състои от 60 страници и разглежда: 1. Приближено представяне на функци...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Числени методи
Настоящите учебни материали по дисциплината ''Числени методи`` I част са предназначени за студенти-бакалаври от инженерните специалности в ХТМУ. Лекциите са подредени по теми. Всеки числен метод има описание, ограничения, при коит...
Лекция по Математика добавен на 03.02.2013
Диференциално и интегрално смятане
Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане, материалът се състои от 77 страници.... Дефиниция: Редица е множество от числа, елементите на което са снабдени с индекси (естествени числа), като съответствието е ...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Приложна математика
Учебният материал се състои от 17 страници.... Фирма “Зора-5” ООД произвежда продукт, за който се знае, че се търси в сравнително ограничени количества. Анализът на приходите от продажбите и производствените разходи показва, че те...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Основна теорема на аритметиката
Документът се състои от 12 страници.... Теорема 1. За всеки две естествени числа a и b ≠ 0 съществуват при това еднозначно определени,естествени числа q и r наречени съответно непълно частно и остатък такива,че е изпълнено равенс...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Определен интеграл. Формула на Нютон-Лайбниц
Учебният материал се състои от 17 страници и разглежда: 1. Интегрални суми. Определен (Риманов) интеграл. 2. Критерии за интегруемост и класи от интегруеми функции. 3. Свойства на определения интеграл. 4. Интегралът като функция н...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Граници на функции на една променлива
Лекции на тема "Граници на функции на една променлива", материалът се състои от 8 страници.... Дефиниция 2(на Хайне). Числото А е граница на y = f(x), ако за произволно избрана числова редица , xn D, xn ≠ с граница (т.е...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Модел и моделиране
Документът се състои от 7 страници.... Обща постановка на детерминиран модел в без отношение към вида на задачата по икономическото й съдържание, когато всички фактори за успеха на дадена дейност се разделят на две групи: - задад...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Вариации, пермутации, комбинации
Лекции на тема "Вариации, пермутации, комбинации", материалът съдържа осем страници и разглежда: 1. Общи правила на комбинаториката. 2. Вариации, пермутации и комбинации без повторения. 3. Нютонов бином. Свойства на биномните коеф...
Лекция по Математика добавен на 02.02.2013
Комплексни числа. Действия с комплексни числа.
Учебният материал се състои от пет страници и разглежда: 1. Комплексни числа. Видове представяния. 2. Действия с комплексни числа.... Дефиниция 2. Две комплексни числа са равни, ако са равни реалните и имагинерните им части. Дефи...
Лекция по Математика добавен на 01.02.2013
Методика на обучението по български език
Материалът се състои от 16 страници.... І.Методиката на обучението по български език като научно-приложна дисциплина. Предмет, задачи и цели на методиката Методиката е педагогическа наука, която преследва спецификата и характе...
Лекция по Методика на обучението добавен на 31.01.2013
Изчисляване на детерминанта
Материалът се състои от седем страници и разглежда: I.Изчисляване на детерминантата на матрица. II.Пресмятане на обратната матрица. III.Собствени стойности и собствени вектори. IV.Метод на Якоби за решаване на симетрични матрици. ...
Лекция по Математика добавен на 24.01.2013
Векторно произведение на два вектора. Смесено произведение на три вектора
Материалът се състои от пет страници.... 2). За установяване колинеарността на два вектора. Това става като се намери векторното им произведение. Ако то е нулевият вектор, то векторите са колинеарни и обратно. 3). Намиране на век...
Лекция по Математика добавен на 23.01.2013
Приложни методи за решаване на нелинейни уравнения
Лекциите се състоят от пет страници и разглеждат: 1. Поставяне на задачата за намиране на корен на нелинейно уравнение. 2. Метод на разполовяването. 3. Метод на текущите. 4. Метод на Нютон... Методът на Нютон (наричан понякога мет...
Лекция по Математика добавен на 20.01.2013
Формати за представяне на векторни изображения. Обменни формати.
Лекции на тема "Формати за представяне на векторни изображения. Обменни формати", материалът се състои от 18 страници и разглежда: 1.Въпрос. Общи понятия по структуриране на данните във векторните изображения. 2.Въпрос. Описние ...
Лекция по Математика добавен на 19.01.2013
Относно решаването на задачи от училищния курс по математика
Лекции на тема "Относно решаването на задачи от училищния курс по математика", материалът се състои от 11 страници и разглежда: 1.Исторически бележки. 2. Процес решаване на задачи. 3.Методи за решаване на математически задачи:...
Лекция по Математика добавен на 19.01.2013
Количествени методи.
Лекциите се състоят от 10 страници и разглежда: Тема 1: Принципи на математическото моделиране и оптимизацията. Тема 2: Дисперсионен анализ. Тема 3: Регресионен анализ. Тема 4: Пълен факторен експеримент. Дробен факторен експериме...
Лекция по Математика добавен на 18.01.2013
Булеви функции
Лекции на тема "Булеви функции", материалът се състои от 8 страници и разглежда: 1. Общи бележки. 2.Начини за задаване на булеви функции.... 1) Произволната форма се привежда в съответната нормална форма. 2) Като се използват фо...
Лекция по Математика добавен на 17.01.2013
Гаусова елиминация
Лекции на тема "Гаусова елиминация", лекциите се състоят от 10 страници... Процедурата Гаусова елиминация се извършва чрез елементарни матрични операции, които запазват рангът на матрицата. Такива елементарни операции са смяна на ...
Лекция по Математика добавен на 17.01.2013
Страници: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 42
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg