ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Глобализация
14В. ЛОБИЗМЪТ В ПОЛИТИКАТА Какво представляват лобистите? Лице или група лица, които наблюдават законодателния процес в дадена държава и се стремят да въздействат върху него чрез персонална интервенция (лична намеса). Лобистит...
Пищов по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
История и предпоставки за създаване на ЕС
1. История и предпоставки за създаване на ЕС Идеята зя създ. на обединена Европа възниква далеч в ис-торията, още при създаването на ОН и ООН. Обединена Европа е била мечта. Едва след ПСВ се появяват първите конкретно оформени пр...
Пищов по Европейска интеграция добавен на 24.04.2010
Праистория - пищови
Ранно желязна епоха Тема 9 12-1в.пр.н.е. свързва се с обработката на желязото като метал.За разлика от обработката на медта и бронза,желязото може да се обработва.Разделя се на два подпериода – ранно желязна 12-6в.пр.н.е. Халщат...
Пищов по Археология добавен на 21.04.2010
Пищови по Ареология
34Преславско златно съкровище Бляскава илюстрация на живота в Преславските дворци е златното съкровище, oткрито през 1978г. при земеделски работи в близката до стария град местност Кастана. При последвалите спасителни проучвания...
Пищов по Археология добавен на 21.04.2010
Пищови по екология
Екология- Лекция 10 Системни условия за устойчива икономика 1. Необходимост от промяна в подхода за измерване на ик. растеж – сега се използва общоприет измерител – БВП.Приет е 1931г. БВП – стойност на степента и условията з...
Пищов по Екология добавен на 17.04.2010
Теория на изкуството
ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО 1.Произход на изкуството. Концепции. След първите археологически разкопки на първобитно изкуство през 19 век се поставя въпросът как е възникнало изкуството. Освен от археологията, данни се черпят от езико...
Пищов по Изобр. изкуство добавен на 13.04.2010
Основи на перспективата
Перспектива 1. Осн. положение при рис. По натура и въображ. Рис се изгражда чрез непосредствено възприятие. Неможем да си представим правдив образ ако не почива в/у зрителните възприятия, получени от живота и природата в момента ...
Пищов по Изобр. изкуство добавен на 12.04.2010
Пищови по бизнес комуникации и PR
1.Пъблик Рилейшънс Едуард Бернайс е един от класиците на съвременния Пъблик рилейшънс смята,че това изкуство,обърнато към соц.наука,в която обществените интереси са взети под внимание по добре,отколкото финансовите.PR е наука и и...
Пищов по Бизнес комуникации и кореспонденция добавен на 11.04.2010
Управление на хотелиерството
Управление на хотелиерството. Туризма в Б-я през последните год.на тоталитарен режим нс централизираното планирани бяха постигнали значит.успехи,както в вътр.така и в м/ународ.туризъм.Бълг.м/унар.туризъм реализира сега валутнит...
Пищов по Туризъм добавен на 10.04.2010
Иновационен мениджмънт
№1. Иновационният менинджмънт е функционален мениджмънт по функцията иновации. Две са функциите на фирмат–маркетинг и иновации. Иноватиката е наука за генерирането, разработването, внедряването и разпространен. на иновациите. Тов...
Пищов по Мениджмънт добавен на 06.04.2010
Проектиране и изграждане на инвестицонни обекти(ПИИО)-ТЕМИ
Тема 1 Няма човек или фирма без интерес към земята. Един притежава земя и иска да я продаде, друг иска да купи. Фирма желае да инвестира в земя и след това да я препро- даде на по-висока цена. Дру-га фирма желае да закупи земя, ...
Пищов по Икономика добавен на 02.04.2010
методи на оценка
Методи на оценка 1.Икономически методи А.Нетна настояща стойност –NVP=sum NCF – C Инстромент за дисконтиране-диск.фактор-d= 1 . t>0 1+d Рент...
Пищов по Икономика добавен на 02.04.2010
Управленски умения
1. Мястото на мениджъра в управленския процес В съвременните управления за да могат да функционират и да се развиват организациите трябва да се справят с редица предизвикателства, отнасящи се до следното: 1. Пазара – той...
Пищов по Икономика добавен на 02.04.2010
Пищови по Регионална икономика
Въпрос 1 Регионалната икономика като наука, предмет, обект РИ е наука,която изучава съвкупното влияние на разл. по ранг териториални единици, в които се осъществява произв. дейност и протичат осн. чов.жизнени функции.РИ е соц.-и...
Пищов по Икономика добавен на 02.04.2010
Иконимика на труда пищови
33 Под ПЗ-ст на труда –колич. продукти които се създ. от единица труд. Фактри на ПЗ-та на труда: =Външните -от измен. на околната среда на системата. - климат, почви, полезни изкопаеми, води, =Вътрешни- свързани с особеностите ...
Пищов по Икономика на труда добавен на 02.04.2010
Разкриване на руднично поле
Разкриване на руднично поле.Разработването на находищата на ПИ представлява последователно прокарване на различни минни изработки в границите на находището или на част от него ,наречено руднично поле .Видове разкриващи изработки:...
Пищов по Геология добавен на 02.04.2010
Социология
1.ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЯТА Социологията е наука която изучава човека в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. Социологията разкрива необходимостта от един мн. по-широк поглед в/у нашата същност и поведе...
Пищов по Социология добавен на 31.03.2010
Статика
1. Статика е наука за редук-ция и равновесие на сили. Материалната точка е тяло фор-мата и размерите на което не оказ-ват влияние в/у нашите изследва-ния. Идеално твър-до тяло е съвкуп-ност от м. т. раз-стоянието м/у които о...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система
ТЕОРЕМА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА МЕХАНИЧНА СИСТЕМА ♦ Кинетичната енергия на механична система е сумата от кинетичните енергии на всички точки от системата, т.е. 212niiKimvE==Σ [J], където и - маса и скорост на i-та...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Механика
Лекция от курса по “Теоретична механика” за студентите от Техническия Университет – филиал Пловдив, направление “Машинно инженерство”. Доцент д-р Д. Русчев, 1. Увод С триенето се сблъскваме буквално на всяка стъпка от своя жив...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg