ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Пищови механика на флуидите
Хидростатика.Осн уравнения.Налягане.Манометри При флуидите имаме нормални и тангенциални напрежения. Когато флуида е в покой имаме напрежение на натиск, а когато е в движение – тангенциално напрежение. Налягане – нормалното нати...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Пищови по механика
28. Една механи-чна с/ма е свобо-дна, ако всички точки могат да извършват произ-волни премества-ния с производни скорости. Ако на преместванията и скоростите на т. от с/мата са нало-жени ограниче-ния, с/мата е нес-вободна. Телата...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Предмет и задачи на цитологията. Исторически бележки. Клетъчна теории
1.предмет и задачи на цитологията. истори-чески бележки. клетъчна теория. В началото на развитието си цитологията е била описателна, а след това се превръща в експериментална наука. Задачите, които тя си поставя клонят към биохим...
Пищов по Биология добавен на 26.03.2010
Раздел примати и раздел хищници
Разред Примати-Primates Към този разред се отнасят майнуни и лемури,общо 179 вида.Първият пръст на предните и задните крайници се противопосттавя на останалите което улеснява захващането за клоните.Зъбите са диференцирани на рез...
Пищов по Биология добавен на 26.03.2010
Пищов по Молекулярна Генетика
Всеки нуклеотид се състои пентоза, фосфатна група и база. Нуклеотидите в ДНК съдържат пентозата дезоксирибоза, а в РНК – рибоза, като и в двете пентози въглеродните атоми са номерирани от 1’ до 5’ . Двете пентози се различават с...
Пищов по Молекулярна генетика добавен на 26.03.2010
Обща характеристика на твърдото агрегатно състояние.Кристално и амфорерно състояние на веществата.Рзтвори – Обща характеристикаПонятие за ентропия. Енергия на Гибс и енегрия на Хелмхолц.
15 Голяма част от веществата в природата се намират в кристално състояние.Между техните частици действат сили ,които определят закономерното им разположение в пространството.Всяка от частиците извършва топлинно движение около рав...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Естественонаучни предпоставки за сложния строеж на атома
тема 1 Един от първите модели за строеж на атома е на Томсън.Той приема,че атомът е положително заредена сфера ,в която се движат отрицателно заредени електрони.По-късно Ръдърфорд експериментира и показва ,че Томсън греши.Той про...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Арени, Алкани, Алкени, Алкини
Арени Основното с-е от групата на арените е бензенът (бензолът) С6Н6. Неговата молекула представлява шест атомен С2 пръстен, към к/о са свързани 6 Н2 атома. Шесте С2 атома в молекулата на бензена образуват атомен пръстен във ви...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа
TEMA 1 Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома.Квантови числа Квантова теория за светлината: Има 2 теории: Според първата /НЮТОН и др./ - светлината е поток от материални частици, нар. КОРПУСКУ...
Пищов по Химия добавен на 26.03.2010
Пищови по химия
2 Квантова механика.Уравнение на Дьо Бройл.Принцип на неопределеността.Уравнение на Шродингер за едноелектронна атомна с-ма.Вълнова функция свойствата интерпретация.Орбитала.Електро- Нен облак.Квантови числа. От уравнението н...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Аналитична химия
В идеалната с-ма коефициентът на активност F клони към 1 и пониятията активност и концентрация съвпадат което значи че измерението за активност е измерения за концентрация т.с mol/L В реалната с-ма коефициентът на активност е ...
Пищов по Аналитична химия добавен на 25.03.2010
Химия - активни метали
1. Квантово-механично прдстави за строежа на електронната обвивка на атома – атома се състои от ядро и обикалящи около него електрони. Ядрото е изградено от протони и неутрони, които имат еднаква маса и определят масата на ат...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия - 2 част
В3: Водород (Н) - В нормал-но състояние: Н 1S1. Въпреки простата си структура той образува много и разнообраз-ни съединения. Изотоп – елементи с еднакъв ядрен заряд, но различни масови части. Заемат едно и също място в ПС, имат ...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Неорганична химия
3.Електронна структура и свойства на атомите 3.1.Развитие на представите за строежа на атома, емисионен спектър на водорода, теория на Бор А) модели на атома -първият модел е на Томпсън (1904)-атомът е неположително заредена...
Пищов по Неорганична химия добавен на 25.03.2010
Методи за качествен анализ. Видове, типове и основни Характеристики на аналитичните реакции
ТЕМИ ПО АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ИЗПИТНИТЕ ТЕМИ ЗА ДЪРЖАВЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА МЕТОДИ ЗА КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ. ВИДОВЕ, ТИПОВЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАЛИТИЧНИТ...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Катализа. Каталистично действие
Kатализа. Катализатори I.Определение- 1.Реакции, които протичат под действието на катализатори; 2.явлението, при което хим. реакции се ускоряват или забавят се нарича катализа; 3.В-вата, които променят СХР, без при това да пр...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Технология на неорганичните вещества
1.Предмет и обхват на хим. технологии. техн е наука за преработване на суровините и видовете енергии които се намират в природата в продукти или видове енергии които са полезни за човечеството. Хим. техн. се занимава с методите ...
Пищов по Химия добавен на 25.03.2010
Слънцето
Слънчев радиус = 695 990 km = 109 земни радиуса Слънчева маса = 1.989 1030 kg = 333 000 земни маси Обемът му е = 1.41 1027 m3 = 1 303 800 пъти по-голям от обема на Земят Период на въртене около оста (екв.) = 25.4d Абсолютна зв...
Пищов по Астрономия добавен на 25.03.2010
Кинематика и динамика на материална точка. Закон на Нютон
Кинематика и динамика на материална точка.Закон на Нютон Механиката е част от физиката в които се изучават законите за д-нието и вз-ие на телата то се дели на 3 части. Кинематика-това е област от механиката в която се разглежд...
Пищов по Физика добавен на 24.03.2010
Оценка на микроклимата в помещението с термометър на Хил
2. Оценка на микроклимата в помещението – с термометър на Хил. Параметрите характеризиращи състоянието на въздушната среда в пом.са: темп., влажност ,скорост на движение , чистота. Скоростта на движение на в-ха се измерва с термо...
Пищов по Физика добавен на 24.03.2010
Страници: 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg