ВХОД В САЙТА:

Филтър: Пищов по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Икономически анализ - пищови
Теоретични основи на икономическия анализ. Същност и съдържние на икономиеския анализ. Функции и задачи. Основните фундаментални методи на научното познание са анализа и синреза Анализът като метод на познанието се прилага за из...
Пищов по Икономически теории добавен на 29.10.2011
Оперативна статистика - пищови
Оп. статистика разглежда и изучава връзки и отношения м/у статистически величини. Тези връзки и отношения могат да бъдат няколко вида: Сравнение и Корела-ция.Сравнение – 2 величини могат да бъдат сравнени по стойности. В този случ...
Пищов по Статистика добавен на 05.05.2011
Стратегическо управление - пищови
Причини за утвърждаване на понятието „Стратегическо управление“ 1. Причини – Т.нар. „Нефтен шок“ през 1973-1974г. 2. Значението на неочакваната петролна криза - Това бе онова явление, благодарение на което ръководителите на ...
Пищов по Икономика добавен на 12.04.2011
Инвестиций - пищови
Инвестиций-това са парични средства за придобиване на активи(или самите активи) ,които с достатъчна голяма вероятност могат да осигурят получаване на текущ доход,прираст на капитала и др.положителни резултати от инвеститора за дъ...
Пищов по Икономика добавен на 09.03.2011
Право на европейския съюз - пищови
Представители на 50 държави подписват на 26 юни 1945 г. в Сан Франциско, САЩ, Устава на Организацията на обединените нации. Създателите полагат усилия да избегнат допуснатите грешки с ...
Пищов по Право добавен на 04.03.2011
Долекарска помощ - пищови
Оценка на функцията на централната нервна с-ма. - наличие или липса на съз-нание. - реакция на болка - наличие или липса на рефлекси. ІІ. Оценка на функцията на дихателната система.- има или няма дишане. ІІІ. Оценка функцията...
Пищов по Медицина добавен на 27.02.2011
Метрология - пищови
Случайни грешки при измерването – случайните грешки при измерването са непостоянни по стойност и по знак, предварително не могат да бъдат определени и следователно не могат да се изключат от измерването. Причините, които пораждат ...
Пищов по Метрология и уредостроене добавен на 23.02.2011
Техническа безопасност - Пищови
Взривове- представлява мигновено отделяне на Е, при което има силен шум и се образува вълна. Взрива бива 2 вида: физически и химически. При физическия се променят св-вата (Пр: ядрени п-си, ядрени взривове). Физическия взрив може д...
Пищов по Техника на безопасност добавен на 13.02.2011
Добив на нефт
Тран.на нефт и газ- транспортът на нефт става от мястото на добива до нефтопре-ните заводи и след това до потребителите,а газът след очистване от газодобивното пространство чрез газопроводи отива до потребителя.Използват се ЖП-цис...
Пищов по Добив и първична преработка на полезни изкопаеми добавен на 08.02.2011
Тектоника на литосферните плочи
Земната литосфера обгръща планетата по подобие на твърда черупка. Тя обаче не е монолитна, а натрошена на огромни фрагменти, наречени литосферни плочи. Плочите се намират в непрекъснато движение, една спрямо друга. В зоните на гра...
Пищов по Геология добавен на 07.02.2011
Химия - пищови
Металите са група от 80 химични елемента. Те са твърди вещества (с изключение на живака) с висока електропроводимост, характерен метален блясък, ковки и пластични. По отношение магнитните свойства биват диа-, пара- или феромагнитн...
Пищов по Химия добавен на 04.02.2011
Основи на управлението - пищови
1 Въпрос-Същност и общи х/ки на социалните организации Честър Бернард определи организацията като “с-ма от съзнателно координирани дейности на двама или повече души”. Организацията е соц.с-ма. Тя трябва да отговаря на следните и...
Пищов по Туризъм добавен на 31.01.2011
Генератори на електричен ток
Генераторът е най-често използвания уред при проверката и настройката на кому-никационните съоръ-жения. Генераторите ф зависимост от неговия вид биват: генератор, измервате-лен генератор, гене-ратор на звукова честота или функ-цио...
Пищов по Физика добавен на 29.01.2011
Решени задачи по висша математика 3
Решени задачи по висша математика 3 част. Вероятността да изгубим черна топка е 3/7, тъй като топките са 3. Сумите на двете вероятности е единица(имаме само две събития). Сега искаме да извадим бяла топка......
Пищов по Математика добавен на 27.01.2011
Счетоводство - пищови
Обекти на Счетоводната отчетност В Сч се извършва двойнствена класификация на средствата с к празполагат отделните предпр: 1) според техния конкр състав т.е. според натурално-веществената им форма и 2)според това как са придо...
Пищов по Счетоводство добавен на 25.01.2011
Статистика - пищови
. Обект на изучаване от икономическата статистика са масовите явления и процеси в националното стопанство (икономика) за макросъвкупности от институционални единици, свързани с производството на БВП. Макросъвкупностите се разглежд...
Пищов по Статистика добавен на 17.01.2011
Пищови за държавен изпит - спец. туризъм
Релефът представлява съвкупността от неравности по земната повърхност. Планините представляват изпъкнали, разчленени части от релефа с височина над 600 м. Различаваът се ниски – 600-1000 м. средни 1000-1600 м. и високи над 1600 м....
Пищов по Туризъм добавен на 12.01.2011
Международно търговско право
Понятие за международно търговско право. Проблеми в международната търговия. 1. Понятие. С термина МП се означава правото на международния търговски обмен. МП е система от правни норми и правила, които уреждат отношенията между у...
Пищов по Икономика добавен на 10.01.2011
Макроикономика - теми
Благо е всяко нещо, което може да задоволява определени човешки потребности, независимо от това какво е породена тази потребност. Благата се класифицират по различен начин. Първа класификация-блага непосредствено дадени от при...
Пищов по Микроикономика добавен на 10.01.2011
Макроикономика - теми
Благо е всяко нещо, което може да задоволява определени човешки потребности, независимо от това какво е породена тази потребност. Благата се класифицират по различен начин. Първа класификация-блага непосредствено дадени от при...
Пищов по Микроикономика добавен на 10.01.2011
Страници: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg