ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Макроикономика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Функция на автономните правителствени разходи
Презентация на тема "Функция на автономните правителствени разходи", материалът се състои от 12 страници.... Държавните разходи включват закупуването на блага за градиране на вътрешната национална сигурност, за осигуряване ...
Друго по Макроикономика добавен на 23.06.2013
Същност на макроикономическата система
Материалът съдържа седем страници.... При високи гаранции и силна финансова подкрепа. Обикновено хората с ниско образование без професионална квалификация не търсят активно работа. В този момент твърде важно значение или съотношен...
Лекция по Макроикономика добавен на 14.06.2013
Сива икономика
Презентация на тема "Сива икономика", материалът се състои от единадесет страници.... Кризата е принудила все по­ голяма част от европейците да си спестяват плащането на данъци. В годината, когато ефектът от нея се усети най­с...
Друго по Макроикономика добавен на 13.06.2013
Макроикономика - лекции
Лекции по макроикономика, които са Полезни за студентите от ИУ-Варна и помагат в подготовката за изпита. Тук е цялата необходима теория за подготовка. Включени са всички основни понятия, определения и най-важните твърдения. Матери...
Лекция по Макроикономика добавен на 11.05.2013
Какво е влиянието на бюджетния дефицит върху състоянието на икономиката
Учебният материал се състои от две страници.... Изграждането с текущи средства от текущия бюджет на стратегически за държавата проекти (магистрали, летища, пристанища и други) може значително да повиши икономическото благосъстояни...
Есе по Макроикономика добавен на 21.04.2013
Макроикономика - Петко Чобанов БСУ
Това е съкратен вариант на учебника по „Макроикономика” на проф. д-р Чобанов от БСУ ,направен е за преписване ,но става и за по-бързо запомняне на основните понятия, учебният материал се състои от седем страници.... Всяка икономик...
Пищов по Макроикономика добавен на 01.04.2013
Макроикономика - тест
Тест по макроикономика за УНСС с верните отговори.... Предметът на науката Икономикс е : A) взаимодействието между макро и микро икономиката. B) изследване поведението на хората и институци...
Тест по Макроикономика добавен на 17.12.2012
Микроикономика
Курсова работа по "Микроикономика", съдържа шест страници... Г) Покажете графично максимизацията на печалбата на фирмата като използвате два метода: сравнение на TR и TC и пределното правило MR = MC графика 1 Максимизация на печа...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 01.12.2012
Пазар на стоки и услуги
“Z” e търсенето на стоки и услуги. То е сума от потреблението на домакинствата (С) плюс инвестициите (I) плюс разходите на държавата (G) плюс вноса (X) минус износа (M). Първо ще направим някои допускания за разглеждания по – дол...
Тема по Макроикономика добавен на 05.07.2012
Държавен бюджет на Република България. Основни компоненти
Материалът се състои от 7 страници и представлява курсова работа по макроикономика на тема: Държавен бюджет на Република България, основни компоненти, бюджетното салдо в периода 2000-2008г. ...Именно с помощта на държавния бюджет ...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 15.05.2012
Предмет на макроикономиката
Материалът се състои в 10 страници и представлява лекция по макроикономика. ... 1.1. Метод на макроикономиката Под метод се разбира съвкупността от начини и форми на изучаване на предмета на дадената наука, т.е. целия инстументар...
Лекция по Макроикономика добавен на 18.02.2012
Сравнителен анализ на индикаторите на пазара на труда в България (коефициент на заетост, равнище на безработица и коефициент на икономическа активност) по пол за периода 2000-2010 г.
От населението в трудоспособна възраст се приспада размера на икономически неактивното население и се достига до нивото на икономически активното население на страната, съставляващо реалния трудов ресурс, който формира предлаганет...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 22.10.2011
Държавен бюджет на Република България. Основни компоненти. Бюджетното салдо в периода 2000-2008г.
Докато бюджетите на едни институции се “вливат” и “разтварят” в държавния бюджет като загубват своята структурна самостоятелност, бюджетите на други институции само механически се включват в държавния бюджет, запазвайки своя струк...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 10.05.2011
Фискална политика
Според кейнсианския макроикономически модел се установява, че всяко изменение в съвкупните разходи, респ. съвкупното търсене, под влияние на правителствените разходи или данъците предизвиква изменения в равновесното равнище на съв...
Тема по Макроикономика добавен на 19.03.2011
Компоненти на брутния вътрешен продукт по метода на разходите
Макроикономическото развитие предполага провеждането на икономическа политика, чрез която държавата, като основен макроикономически субект реализира основните цели на общественото икономическо развитие. Ефективната макроикономичес...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 16.01.2011
Стопанско управление
СЪЩНОСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СТОП.УПРАВЛЕНИЕ КАТО НАУКА. Интересът на хората към управлението датира от най-дълбока древност. Може да се каже, че историята на управленската практика съвпада с историята на човешката цивилизация. О...
Лекция по Макроикономика добавен на 13.01.2011
Макроикономика
Казус.1. Равновесието в памките на националната икономика е проблем, който концентрира цялото внимание на макроикономиката. Досега в икономическата история са се очертали два подхода за неговото анализиране. Първият - класическият...
Курсова работа по Макроикономика добавен на 11.01.2011
Брутен вътрешен продукт. Фактори за растеж
Макроикономическите показатели за една страна проследяват икономическото и развитие за определен период от време като се отчитат също така и различни фактори от икономиката на страната. Такива фактори са БВП (Брутен Вътрешен Проду...
Реферат по Макроикономика добавен на 08.01.2011
Казус по макроикономика
Нека да предположим, че в икономиката се произвеждат само две стоки: мляко и баница. Данните за тяхното производство и цени са дадени в следната таблица: Година Мляко Баница Количество (Q) Цена (P) Количество (Q) Цена (P...
Казус по Макроикономика добавен на 01.12.2010
Пищови по макроикономика
- БВП: Общата пазарна стойност на всички произведени в националната икономика крайни стоки и услуги за период от една календарна година. - Изчислявайки вътрешния доход на базата на БВП на паз.цени, трябва: да извадим косвените да...
Пищов по Макроикономика добавен на 07.11.2010
Страници: 1 2 3
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Уроци по Статистика
 Пищови по Неорганична химия
 Доклади по Икономика
 Есета по Социална медицина и органи...
 Пищови по Астрономия
 Доклади по Икономическа и социална ...
 Анализи по Педагогика
 Теми по Психология
 Доклади по Електротехника
 Реферати по Хидрология на сушата и ...
 Казуси по Биология
 Теми по Философия
 Уроци по Химия
 Теми по Екология
 Лекции по Финанси
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg