ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец
СТРОЕЖ: ................................................................................................................. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: .............................................................................................
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Протокол за безвъзмездна сделка
организация: ЕИК ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СДЕЛКА № наименование / подробно описание мярка колич. ед. отч. ст-ст без ДДС сума 1 2 3 ОБЩО: име длъжност дата подпис връчил: одобр...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Приемо-предавателен протокол - бланка
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Днес, на .…………………..200... г., в гр. …………………........................ между: 1. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………......
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Придружително писмо към информация подавана в НОИ - образец
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО Осигурител/самоосигуряващ се: ………………………………………………... ТП на НОИ, където е регистриран осигурителят/самоосигуряващият се …………………. Населено място: ……………………………….………. Пощ.код: ……………. Адрес за кореспонденция: ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Постановление за отказ да се образува досъдебно производство - образец
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е за отказ да се образува досъдебно производство гр......................., ....................2011 г. ........................................... - Прокурор в РП - .................., като се зап...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Уведомление за прекратяване на трудов договор - образец
Образец на уведомление за прекратяване на трудов договор с клауза за изпитване До: ........................................ на длъжност ........................ в дирекция .......................... УВЕДОМЛЕНИЕ ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Техническа оферта - образец
ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ДО Министерство на финансите гр. София ул. “Г. С. Раковски” 102 Уважаеми Дами и Господа, След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за в...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Сметка за изплатени суми - образец
НАИМЕНОВАНИЕ /ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА ___________________________________________________________________________________________________________________ ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК, опре...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заповед за налагане на наказание - образец
ЗАПОВЕД за налагане на наказание дисциплинарно уволнение Въз основа на сигнал (писмен документ), подаден от................................................................... (трите имена) .................. ...................
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Нотариален акт за продажба на земеделски земи - примерен образец
НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ N ...................... том .................. рег. N ........................... дело N ..................... от 2011 год. Днес, ……… г. /………сло...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за промяна на длъжността - бланка
М О Л Б А от трите имена, длъжност, звено, сектор Уважаеми (а) господин (жа) , Моля съгласието Ви за преместването ми от длъжността ...................................................................... в на...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за получаване на ПИК за проверка на осигурителен статус - примерен образец
ДО ДИРЕКТОРА на ТП на НОИ ................................…………. М О Л Б А От ........................................ ....................................................................... ЕГН .............................
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за отсъствия по семейни причини
До класния р-л на ХХ клас на Името на училището гр. ..... М О Л Б А От.................................................................................................................................................. (Т...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за освобождаване от регистрация за обработка на лични данни
ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МОЛБА от ...................................................................................................................................................... ( три имена / наим...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за напускане на работа
До г-н ………………… Управител във фирма ……………………….. М О Л Б А от …………………………………., ЕГН ………………………….. Уважаеми г-н Управител, Моля да бъда освободен по взаимно съгласие (чл. 325, т. 1 от КТ), считано от …………………… ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Молба за издаване на свидетелство за съдимост - бланка
ЕГН/ЛНЧ ................................. ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заявление за регистрация на полезен модел - бланка
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ 1. Наименование на полезния модел 2. Заявител / Заявители: Име, презиме и фамилия или наименование и вид на ЮЛ: Адрес,пощ.код: ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заявление за предоставяне на информация - бланка
Вх.№.......................... ...........................200...г. попълва се от ДАБ при МС ДО ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заявление за легализация на образователни документи - бланка
ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А Я В Л Е Н И Е ЗА ЗАВЕРКА И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЧУЖБИНА – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ Име: Пр...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заявление за издаване на удостоверение УП-30 - бланка
ДО МИНИСТЕРСТВОТОНА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ „СТОПАНСКИ И СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ” З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ УП 30 от:………………………………………………………………………………………..……… адрес: гр./с./…………………………...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Реферати по Селско стопанство
 Други учебни материали по Химия
 Планове по Педагогика
 Курсови работи по Право
 Анализи по Анатомия
 Доклади по Журналистика
 Проекти по Маркетинг
 Анализи по Химия
 Теми по Микробиология
 Тестове по Социология
 Курсови работи по Енергетика
 Курсови работи по Литература
 Лекции по Публична администрация
 Курсови работи по Автоматика, изчис...
 Теми по Философия
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg