ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Молекулярна генетика, Генетика, Ембриология, ...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост на друго лице - бланка
ДО МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заявление за издаване на идентификационен код на осигурител (ИКО) - бланка
ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” ГР. …………………………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ От .............................................................................................................
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заповед за удръжки на вреди - бланка
ЗАПОВЕД № ********/**** От 10.10.2010г. На основание чл.210 от Кодекса на труда, във връзка с чл.206, ал. B. или чл.207, ал.1, т.1 от КТBBBBB, като установих, че лицето Иван Иванов Иванов ЕГН ********** на длъжност дистрибуто...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заповед за разрешение за ползване на годишен отпуск - бланка
……………………………. РАЗРЕШАВАМ: Управител ЗАЯВЛЕНИЕ №............................../.................г от .................................................................. .............................
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Заповед за командировка - бланка
ЗАПОВЕД Предприятие за командировка № Дата: в страната На основание Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната, командировам трите имена, длъжност до гр. (с.) и обратно в със задача в срок от до вид превозн...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Ежедневен инструктаж по безопасност на труда - бланка
ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на № по Работен № ред Име, презиме и фамилия на инструктирания Цех, участък, звено, отдел Длъжност, вид работа Кратко съдържание на инструктажа Д...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Доклад за несъответствие - бланка
….. АД ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ № Вид на одита:  - СУК  - процес  - продукт Одитирано организационно звено: Ръководител: Класификация на несъответствието :  - съществено; Описание на несъответствието: ...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Договор за счетоводно-консултанска дейност
Договор за счетоводно-консултантско обслужване Днес, ............ г., в гр. ..................................., между: 1. ..................................................................., със седалище и адрес на упра...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Договор за мотивационно обучение
Д О Г О В О Р за мотивационно обучение Днес,...................200.....г. в гр. ...................………………..... на основание чл. 30б и чл. 58а т.4 между страните: Агенцията по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труд...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Депозитна разписка
Подписаният/ата/……………………………………….., ЕГН:…………………….., л.к.№………….., изд. на …………….. от МВР........., с постоянен адрес в гр..... жк………………, като посредник за сделка за наем на недвижим имот, ПРИЕХ на ДЕПОЗИТ от:........................
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Декларация за справка от осигурител за осигурено лице
ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННО/СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ” ГР. ………………………...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Декларация за образец на подписа
ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА Долуподписаният/та ..........................................................................ЕГН адрес: лична карта No. ………………………. издадена на .......................... от Декларирам, че в качеството...
Документ по Биология добавен на 13.02.2012
Декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане
ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО От .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Декларация за идентичност на лице с различни имена
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е: банка ......................................................................................, гр. ......................................
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е: банка ......................................................................................, гр. ......................................
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Брачен договор - образец
БРАЧЕН ДОГОВОР - образец Днес ___.___. 20...... г. в гр. ........ се сключи настоящия брачен договор между: ________________________________________(три имена), ЕГН - _______________, с постоянен адрес: ......., притежаващ лич...
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи
Акт за приемане и предаване на дълготрайни материални активи. Шаблон, който се разпечатва и се попълва със съответните данни според полетата, които са обособени....
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Адвокатско пълномощно
УПЪЛНОМОЩАВАМ: Адвокат ...................................................., член на Пловдивска адвокатска колегия, с адрес гр. Пловдив, ул. ............................, от името и за сметката на представляваното от мен дружес...
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Europass автобиография (CV)
Europass автобиография (CV). Европейски формат на автобиография. Бланка, на която да попълните своите данни според изискванията на европейския формат за автобиография.......
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Автобиография (CV). Европейски формат на автобиография.
Автобиография (CV). Европейски формат на автобиография. Бланка, на която да попълните своите данни според изискванията на европейския формат за автобиография....
Документ по Биология добавен на 10.02.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест 2
Маркетингови изследвания - тест
Библията - книга на книгите
Димчо Дебелянов - „Черна Песен”, „Сиротна Песен”
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Документи по Психология
 Теми по История на държавата и прав...
 Теми по Методика на обучението
 Казуси по Математика
 Проекти по Логика
 Пищови по Европейска интеграция
 Реферати по История
 Проекти по Счетоводство
 Тестове по Икономически теории
 Уроци по Археология
 Документи по География
 Други учебни материали по Математик...
 Теми по Музика
 Реферати по Европейска интеграция
 Биографии по Литература
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg