ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
ПЕЧАЛБА, РАЗХОДИ, РАВНОВЕСИЕ И ПРОДАЖНА ЦЕНА
Ако печалбата се възприема като цел, тя може да бъде постигната само при 2 условия: Фирмата/Ф/ да се управлява интелигентно и ефективно; нац. и интернац. конюктура да са благоприятни. Отделно трябва да е налице яснота за връзката ...
Лекция по Финанси добавен на 08.07.2010
Контрол върху корпоративното подоходно облагане
Съдържание: 1. Закон за корпоративното подоходно облагане 3 1.1. Обекти на облагане 3 1.2. Данъчно задължени лица по ЗКПО 4 2. Обхват на ЗКПО 4 3. Контрол върху облагаемата печалба 5 4. Насоки за осъществяван...
Курсова работа по Финанси добавен на 19.06.2010
Промени в данъчното законодателство
Над двадесет нови дейности ще се облагат с патентен данък, стига извършващите ги фирми и физически лица да имат оборот под 75 хил. лв. за 1999 г. и да не са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Последн...
Реферат по Финанси добавен на 19.06.2010
ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Няма финансова система в света, която да не прилага индивидуалното подоходно облагане. У нас данъкът върху доходите на ФЛ повече от 100 години формира съществена част от паричните приходи на държавата. Чрез него се изземва значите...
Тема по Финанси добавен на 31.05.2010
Същност, функция и роля на парите
Възникването на парите е в резултат на развитието в историята на човечеството на тяхното основно предназначение, свързано с подпомагането на размяната на отделните стоки. Парите възникват в древността, когато хората осъзнават н...
Курсова работа по Финанси добавен на 27.05.2010
Данъкоподобни приходи
Приходите на държавното (публичното) стопанство обикновено се разграничават на данъчни и неданъчни. Смятаме обаче, че има достатъчно основание да се обособи и трета група приходи, които не са нито изцяло данъчни, нито са напълно н...
Доклад по Финанси добавен на 14.05.2010
Преки и косвени данъци
Доклад на тема преки и косвени данъци. Данъчната теория е система от научни знания за същността и природата на данъците, тяхната роля и значение в живота на обществото. Най-често данъкът се определя като законосъобразно, прину...
Доклад по Финанси добавен на 12.05.2010
Дейност на ТБ по влоговете и депозитите
Влоговете и депозитите са основен „канал” за привличане на чужди средства и капитали в банките . В съвременната банкова практика понятията „влог” и „депозит” се използват едновременно , като не се прави съществена разлика между тя...
Тема по Финанси добавен на 05.05.2010
Финансов контрол
Контрола е един от важните елементи на механизма на правното регулиране на обществото . Той е част от юридическия инструентариум , който превръща и регулира правната норма във фактическо поведение на субектите . ...
Урок по Финанси добавен на 04.05.2010
Тероия на финансите
КАЗУС ПО ТЕОРИЯ НА ФИНАНСИТЕ Част 1. Макроикономически анализ на българската икономика и бюджетната политика на държавата. 1. Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти; През първата година от членството в ЕС икономичес...
Конспект по Финанси добавен на 22.04.2010
Централна банка в условията на паричен съвет
Валутния борд е основния инструмент за контол над действията на Централната банка от страна Световната банка и Междунареодния Валутен Фонд. Валутен борд се въвежда в страни с икономика в криза, с висока инфлация и с неспособност н...
Реферат по Финанси добавен на 22.04.2010
Финансов анализ и мениджмънт
"Финансов анализ и мениджмънт" Проф. Д-р Борис Грозданов Тема 1 ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 1. ВЪВЕДЕНИЕ В УЧЕБНАТА ТЕМА Учебната тема “Теоретични основи на финансовия анализ” разглежда същността на финансовия а...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Банков мениджмънт - основни цели, финансови проблеми и тенденции
1. Цели на банковия мениджмънт Дейността на банките е насочена към постигането на конкретни цели. В този смисъл банковия мениджмънт може да се разглежда като съвкупност от управленски решения, насочени към разрешаването на опред...
Доклад по Финанси добавен на 06.04.2010
Цели на банковия мениджмънт
Цели на банковия мениджмънт Дейността на банките е насочена към постигането на конкретни цели. В този смисъл банковият мениджмънт може да се разглежда като съвкупност от управленски решения, насочени към разрешаването на определе...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.04.2010
Влияние на правната организация на предприятието върху финансовия мениджмънт
2. Влияние на правната организация на предприятието върху финансовия мениджмънт. Особености на финансовото управление при ЕТ, СД, КД, ООД и АД. Преобразуване на предприятия – финансови аспекти ЕТ: Предимството е отсъствието на нор...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Финансов мениджмънт
Финансов мениджмънт Финансовият мениджмънт е специфичен и може би основен субект на финансовия анализ. Това е така, защото интересът на финансовия мениджмънт към финансовото състояние на фирмата обхваща всички страни от фирмената...
Доклад по Финанси добавен на 06.04.2010
Система на бюджетен контрол в Република България
1. Система на бюджетен контрол Система на бюджетен контрол може да се определи като съвкупност от технологии, правила и институции, чрез които се осъществява контрол по изпълнението на бюджетите. Във връзка с това при прилаг...
Доклад по Финанси добавен на 06.04.2010
Теми по Финанси
Тема 1: Произход на парите. Форми на размяната и концепции за произхода на парите. Еволюционни форми на парите. Дефиниране на съвременните пари. Парични агрегати и измерване на паричната маса. Парите са неотменим елемент на разви...
Тема по Финанси добавен на 06.04.2010
Същност, състав и структура на капитала
Същност, състав и структура на капитала За осъществяване на дейността си всяка фирма се нуждае от капитал. Нещо повече неговият размер в голяма степен определя размерът на фирмата и отрасловата й принадлежност. Адам Смит опреде...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Фондови пазари
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТЕМА ФОНДОВИ ПАЗАРИ 1. Същност и специфика на фондовите пазари Пазарната икономика, като най-оптимална форма за развитие на стопанството, има три основни пазарни структури, които са: - Пазар на продукти (сток...
Лекция по Финанси добавен на 06.04.2010
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg