ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Финанси
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Материали за подготовка по дисциплината „Финансов контрол
Материалът съдържа 12 страници.... 2.Съгласно изискванията на чл. 14 от ЗМДТ за новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-ме...
Казус по Финанси добавен на 13.11.2013
Процес на фискална децентрализация в България
Материалът съдържа от 24 страници.... Приватизацията може също да включва финансиране на програми за обществения сектор чрез капиталовия пазар (с подходящо регулиране или мерки, чрез които да е сигурно, че централното п...
Курсова работа по Финанси добавен на 09.11.2013
Усъвършенстване на лихвената политика
Курсова работа на тема: "Усъвършенстване на лихвената политика" материалът се съдържа в 7 страници. Монетарната политика в условията на съвременната пазарна икономика е отговорност на централните банки на отделните държави. Осно...
Курсова работа по Финанси добавен на 06.11.2013
Местни данъци и такси
Материалът е на тема "Местни данъци и такси", съдържа 15 страници.... Собствениците са длъжни да декларират придобитите от тях превозни средства в общината по постоянния им адрес в двумесечен срок от тяхното придобиване, а когато ...
Курсова работа по Финанси добавен на 31.10.2013
Представяне и оповестяване на паричните потоци на търговските банки
Учебният материал се състои от десет страници и е на тема "Представяне и оповестяване на паричните потоци на търговските банки".... Привлечените средства в евро намаляват относителния си дял с 6.0 п. пункта, до 38.4%, а тези в щ. ...
Курсова работа по Финанси добавен на 31.10.2013
Анализиране на практиката по вътрешния контрол на България
Материалът се състои от 18 страници.... Важна е съпоставката между получените общи оценки и резултати за стопанската дейност, за осъществената степен на ефективност и даваното в отчетите, в докладите и анализите на самите упряавле...
Курсова работа по Финанси добавен на 30.10.2013
Управление на кредитите на домакинството – избор на ипотечен кредит
Реферат по дисциплината “Персонални финанси” на тема "Управление на кредитите на домакинството – избор на ипотечен кредит", документът съдържа 13 страници.... В случая, ако потенциалния клиент на банката прецени, че качеството, бъ...
Реферат по Финанси добавен на 30.10.2013
Капиталово бюджетиране - лекционни бележки
Документът съдържа 44 страници.... Съюност и видове инвестиционни проекти, капиталово бюджетиране - съюност и етапи, парични потоци, принципи на оценка на инвестиционните проекти,определяне на инвестиционните разходи, определяне н...
Лекция по Финанси добавен на 28.10.2013
Финансови деривати - курсова работа
Учебният материал се състои от осем страници.... • Избор на подходящ метод и модел за оценяване Избираме симулацията „Монте Карло” тъй като се прилага в случайте когато имаме повече променливи. • Отчетени фактори за цената на ко...
Курсова работа по Финанси добавен на 16.10.2013
Банково кредитиране
Реферат на тема "Банково кредитиране", материалът се състои от 19 страници.... Причините за него са многообразни и това определя и наличието на различни видове риск. Тяхното познаването е предпоставка за намиране на най-добри мето...
Реферат по Финанси добавен на 28.09.2013
Финансовата децентрализация като демократична форма на самоуправленската система – същност, необходимост, цели, параметри.
Лекции на тема "Финансовата децентрализация като демократична форма на самоуправленската система – същност, необходимост, цели, параметри.", материалът се състои от 31 страници.... ...
Лекция по Финанси добавен на 26.09.2013
Капиталово бюджетиране - лекции
Лекциите съдържат 20 страници.... При проект 9 -анюитетен принцип, да се отдели лихвата, защото се признава за разход. Погасителния план ще позволи да се определи колко са лихвите и погашенията за всяка година - паричните потоци с...
Лекция по Финанси добавен на 26.09.2013
Сливания и изкупуване на фирми
Презентация на тема "Сливания и изкупуване на фирми", материалът се състои от осем страници.... За такава инвестиция важат общите изисквания към всеки инвестиционен процес. Основното изискване, както е известно е да се увеличи к...
Друго по Финанси добавен на 26.09.2013
Валутен и митнически контрол
Тестове по валутен и митнически контрол от закрит тип, с повече от един верен отговор. 1. Срокът на валидност на разрешенеието за режим Обработка под митнически контрол не може да надвишава: 1. 36 месеца 2. 24 месеца 3...
Тест по Финанси добавен на 13.09.2013
Финанси и финансова система
Учебният материал се състои от 30 страници и разглежда следните теми: 1. Финанси и финансова система 2. Приходна система на публичните финанси . Същност , елементи , принцип...
Тема по Финанси добавен на 10.09.2013
Контрол върху събирането и потреблението на публичните средства
Учебният материал се състои от десет страници.... Предмет на принудително изпълнение не могат да бъдат вещите за всекидневна употреба, единственото жилище на длъжника, сумите по сметки до 150 лева на член от семейството, земеделск...
Тема по Финанси добавен на 09.09.2013
Структурирани депозити
Курсова работа на тема "Структурирани депозити", материалът се състои от осем страници.... Под формата на „серии” комплексни инвестиционни продукти, те включват срочни депозити, по които се гарантира 100% вложения капитал и някакв...
Курсова работа по Финанси добавен на 31.08.2013
Финансов анализ на ТБ - Алианц Банк България АД
Учебният материал се състои от единадесет страници..... Това са активи които банката държи с цел краткосрочна печалба и са като част от портфейл или да ги продаде и придобие обратно. Единствено през 2010 година се увеличават значи...
Реферат по Финанси добавен на 09.08.2013
Обща характеристика на капиталовата структура на фирмата
Материалът се състои от три страници..... Резултатът от сделки с тези активи се нарича извънреден. Той може да се състои от чисти елементи, за които трябва да се смята, че са част от нормалната възвръщаемост. Наблюдава се в ня...
Лекция по Финанси добавен на 29.07.2013
Парична политика.Инструменти на паричната политика.Цели и провеждане на паричната политика. Дискреционна парична политика и парична политика по правило
Учебният материал се състои от три страници..... Използването на този инструмент изисква добре развит пазар на ЦБ,което предполага и на пазара да се намират разнообразни видове на централната банка и на него да участват достатъчн...
Тема по Финанси добавен на 11.07.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg