ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Диофантови уравнения
Материалът се състои от 53 страници и разглежда: 1.Исторически преглед. 2.Диофантови уравнения. 3. Диофантови уравнения от втора степен. 4. Диофантови уравнения от трета степен. 5. Методите на Диофант при Виет и Ферма. 6. Връзка н...
Тема по Математика добавен на 30.01.2013
Линейна алгебра и статистика
Материалът се състои от 11 страници.... 1) Ако е релация еквивалентност в множеството А, то множеството от вси-чки класове на еквивалентност за е разделяне на А на класове. 2) Ако множеството А е разде-лено на класове, то съще...
Тема по Математика добавен на 30.01.2013
Вероятности и статистика
Материалът се състои от седем страници и разглежда: I. Вероятност - мярка за случайност. II. Вериги. ІII. Несравними множества. IV. Обобщение на теорема.... Равенство в (2) има точно тогава, когато има такива на брой различни ес...
Тема по Математика добавен на 30.01.2013
Ротационни тела - Цилиндър
Учебният материал се състои от 23 страници.... Определение за прав кръгов цилиндър Да разгледаме повърхнини, съставени от всички прави в пространството успоредни на дадена права (ос) и отдалечени от нея на дадено разстояни...
Проект по Математика добавен на 29.01.2013
Теория на матриците. Детерминанти.
Материалът се състои от пет страници.... След това, по метода на Гаус-Жордан, оставяме без изменения само втория ред (тъй като a22 ≠ 0) и получаваме с помощта на втория ред в първия и третия ред нули във втория стълб. За това на м...
Тема по Математика добавен на 29.01.2013
Числови сравнения
Учебният материал се състои от 10 страници.... Задача 1: Докажете, че 52 ≡1 (mod 2n+2) и52 не≡1 (mod 2n+3) за всяко n . Решение на задача 1: Ще докажем с математическа индукция, че 5 ≡1 (mod 2n+2) за всяко n. 1) Проверяваме ве...
Тема по Математика добавен на 29.01.2013
Курсова работа по висша математика
Учебният материал се състои от седем страници и представлява тест по математика с 35 въпроса и верните отговори.... Крайната оценка се определя така : - от 0 до 6 верни отговора – слаб 2; - от 7 до 16 верни отговора – среден 3; ...
Тест по Математика добавен на 29.01.2013
Теорема на Тейлър за функция на две променливи.
Учебният материал се състои от пет страници.... Дадена е функцията z=f(x, y), дефинирана и притежаваща непрекъснати производни в областта G. Нека точките А(a, b), P(x, y) са също от G. Уравненията , където дават всички точки,...
Курсова работа по Математика добавен на 28.01.2013
Формули по геометрия
Учебният материал се състои от седем страници.... 8) Височината на правилна триъгълна пирамида е Н, а ъгълът между два околни ръба е 60o. а) Докажете, че пирамидата е правилен тетраедър и намерете обема му; б) Докажете, че отс...
Урок по Математика добавен на 28.01.2013
Сравнения
Документът се състои от 27 страници.... 1. Намерете остатъка от делението на 2101 с 5. Търсеният остатък ще бъде равен на най-малкото цяло неотрицателно число х, за което е вярно сравнението 2101 ≡ x (mod 5), т.е. той трябва да ...
Урок по Математика добавен на 26.01.2013
Съждителни функции
Документът се състои от пет страници.... Пример 3.Съждителната функция х² +х+1˃0, хϵR, е тъждествено вярна в R, а х²+1=0, хϵR е тъждествено невярна в R. Дотук говорихме за съждителна функция на една променлива. Аналогично се д...
Урок по Математика добавен на 26.01.2013
КМУ определения 2
Учебният материал се състои от две страници.... T: Транспортната задача има решение тогава и само тогава когато е затворена. О: Начупена линия наричаме съвкупност от отсечки с краища клетки от транспортната таблица. Всеки край на...
Тема по Математика добавен на 26.01.2013
Модулни уравнения - VІІ клас
Материалът се състои от шест страници.... Забележка: Понеже всяко число може да се изобрази върху числова ос, то всяко число има модул. Всяко рационално число се записва с модула си и своя знак. Изключение прави числото 0, което ...
Упражнение по Математика добавен на 26.01.2013
Зависимости между страни и ъгли на триъгълник - упражнение VІІ клас
Материалът се състои от три страници.... Упътване: Намерете мерките на неизвестните ъгли на триъгълника. Подредете ъглите на триъгълника в растящ ред. Същата е подредбата и за срещулежащите страни. Задача 2 В триъгълник АВС ...
Упражнение по Математика добавен на 26.01.2013
Връзка между линейна функция и линейни уравнения
Учебният материал се състои от три страници.... Г. Чрез единичната отсечка определяме абсцисата на точка Н. ( В случая х = 2) Д. Нейната стойност е корен на уравнението. Е. Записваме отговора на задачата: х = 2 2. Решете гра...
Урок по Математика добавен на 26.01.2013
Медицентър на триъгълник
Документът се състои от три страници.... От твърденията HG║ ЕО и HG║ ЕО следва,че четириъгълникът HOEG е успоредник. Следователно пресечната точка F на диагоналите му HE и GO е тяхна среда, т.е. HF = FE и GF = FO Точката H е с...
Урок по Геометрия добавен на 26.01.2013
Задачи за движение - указания
Учебният материал се състои от две страници.... 6. Телата изминават еднакъв път – приравняваме изразите от колонка S на телата 7. Телата се движат с равни скорости- приравняваме изразите от колонка v на телата 8.Телата изминават...
Упражнение по Математика добавен на 26.01.2013
Отсечка, триъгълник
Материалът се състои от три страници.... Определение 7 (Медиана на триъгълник) Отсечка, която съединява връх на триъгълника със средата на срещуположната му страна, се нарича медиана. Всеки триъгълник има три медиани. Прието е д...
Урок по Математика добавен на 26.01.2013
Теории Х, У и Z
Учебният материал се състои от две страници.... • Външният контрол и заплахите от наказания няма да доведат до значително усилие на служителите по отношение на постигане на организационните цели. • Съпричастността на служителите...
Тема по Математика добавен на 25.01.2013
Изчисляване на детерминанта
Материалът се състои от седем страници и разглежда: I.Изчисляване на детерминантата на матрица. II.Пресмятане на обратната матрица. III.Собствени стойности и собствени вектори. IV.Метод на Якоби за решаване на симетрични матрици. ...
Лекция по Математика добавен на 24.01.2013
Страници: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Дипломни работи по Финанси
 Казуси по Биология
 Реферати по Културология
 Протоколи по Микробиология
 Биографии по Биология
 Реферати по Социална психология
 Казуси по Бизнес комуникации
 Пищови по Молекулярна генетика
 Курсови работи по Мениджмънт
 Проекти по Механика
 Преразкази по Литература
 Реферати по Генетика
 Реферати по Анатомия
 Курсови работи по Технически науки
 Пищови по Онкология
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg