ВХОД В САЙТА:

Филтър: всички документи по Алгебра, Геометрия, Теория на вероятностите и...
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Критерии за вземане на решения при пасивна среда
Документът се състои от седем страници и разглежда: I. Основи на теорията за вземане на решения. II. Задача – критерии на Бернули – Лаплас.... Фирма произвежда два продукта.Броят на техните продажби, а от там на печалбата...
Курсова работа по Математика добавен на 28.02.2013
Теория по математика за 9 клас задължителна подготовка
Учебният материал се състои от две страници.... Втори признак за подобност на триъгълници: Ако две страни от един триъгълник са съответно пропорционални на две страни от друг триъгълник, а ъглите м/у тях са равни, то триъгълниците...
Урок по Математика добавен на 28.02.2013
Геометрия
Курсовата работа се състои от 31 страници.... Определение за окръжност-множество от точки, които се намират на равно разстояние r от дадена точка O, която се нарича център. Окръжността е и частен случай на елипса с два съвпадащи ...
Курсова работа по Геометрия добавен на 27.02.2013
Приложна криптография
Материалът се състои от 30 страници и разглежда: 1. Основни понятия. 2. Класификация на криптографските алгоритми (шифър). 3. Същност на криптирането. 4. Основни принципи на криптографията. 5. Управление на криптографсите ключове....
Лекция по Математика добавен на 27.02.2013
Решени задачи по числени методи
Учебният материал се състои от 14 страници... Очевидно производната на g е също от разглеждания тип обобщени полиноми. При нея броят на фитата е вече n, т.е. можем да приложим индукционното предположение има максимум n различни н...
Упражнение по Математика добавен на 27.02.2013
Видове упражнения за устно смятане
Документът се състои от 14 страници и разглежда: 1. Видове упражнения за устно смятане. 2. Организация на знанията за устно смятане.... Писменото и устното смятане взаимно се допълват.От една страна писменото смятане съдържа (като...
Тема по Математика добавен на 27.02.2013
Няколко аксиоми за сгъване на хартия - за построимите точки на оригамиите
Материалът се състои от три страници и разглежда: 1. Няколко аксиоми за сгъване на хартия - за построимите точки на оригамиите 2. Геометрически аксиоми и алгебрични следствия.... 1. Конструкциите на Талес: Първата група от аксиом...
Тема по Математика добавен на 27.02.2013
Моделиране и оптимиране
Материалът се състои от 17 страници.... Поставено е условие да намерим такъв план на производство, който да включва всички видове продукция, като общия обем от четирите вида продукция трябва да не надвишава обема от четвърти вид,...
Курсова работа по Математическо моделиране добавен на 26.02.2013
Вектори, Скаларно произведение на вектори
Документът се състои от шест страници.... Всеки вектор има следните елементи: 1) начало(приложна точка) А; 2) край B; 3) посока – посоката, в която се движи една точка, описваща вектора от началото А към края B; 4) директриса...
Урок по Математика добавен на 26.02.2013
Уравнение на окръжност
Материалът се състои от шест страници.... Задача 7. Да се намерят уравненията на допирателните към окръжността , минаващи през точката M1(5; 4). Решение Нека да разгледаме една права в равнината, която минава през точката M1 и ...
Тема по Математика добавен на 26.02.2013
Върху някои забележителни точки в четириъгълник
Документът се състои от 15 страници и разглежда: 1. Забележителна точка в четириъгълника. 2. Епицентърът- забележителна точка в четириъгълник.... Следствие 2. Във вписан четириъгълник с перпендикулярни диагонали епицентърът съвпад...
Реферат по Математика добавен на 26.02.2013
Дробни числа
Учебният материал се състои от 24 страници.... • Умножението на десетични дроби има свойства на умножението на естествени числа: 1. Разместително свойство: a+b=b+a 2. Съдружително свойство: (a*b)*c=a*(b*c) 3. Разпределително с...
Урок по Математика добавен на 26.02.2013
Комбинаторика - урок, задачи и отговори
Урок по математика за 10 клас, на тема "Комбинаторика", материалът се състои от осем страници.... Мария си купила три различни вафли и четири различни бонбона. А) Трябва да избере с коя вафла да започне. По колко начина може да с...
Урок по Математика добавен на 26.02.2013
Първа теорема на Ремзи
Материалът се състои от три страници.... Лема 4. Нека p, q, k са естествени числа, к≥ 2, p>k, q>k. Ако съществуват числата на Ремзи a = Rk(p-1, q), b=Rk(p, q-1) и Rk-1(a,b), тогава съществува и числото Rk(p, q) и Rk(p,q)≤ Rk-1(a, ...
Лекция по Математика добавен на 26.02.2013
Преговор на понятието многостени
Учебният материал се състои от две страници.... Многостен, на който една от стените е многоъгълник, а останалите му стени са триъгълници с основа – страните на многоъгълника, с общ връх, се нарича пирамида ...
Урок по Математика добавен на 26.02.2013
Графики на функция и уравнения
Презентация на тема "Графики на функция и уравнения", материалът се състои от 33 страници.... 4. Графично представяне на решенията на уравнения. Графичният метод е полезен при решаване на задачи, в които се изисква да се опреде...
Курсова работа по Математика добавен на 26.02.2013
Вектори и линейна зависимост
Документът се състои от 7 страници.... 5.Матрични уравнения- уравнение от вида AX=B, където A и B са матрици, се нарича матрично у-е. Матрицата X, която обръща у-ето в тъждество, се нарича решение на у-ето. За реш. на матрични у-я...
Тема по Математика добавен на 25.02.2013
Вектори. Базиси. Матрици. Детерминанти
Материалът се състои от 7 страници.... 8.Зад. за оптимална произв. програма- същността й се състои в следното: предприятие произвежда n (j=1,n) вида продукция, като използва m (i=1,m) вида ресурси. За даден планов пер. наличностит...
Тема по Математика добавен на 25.02.2013
Упражнения по Приложна математика
Материалът се състои от пет страници и разглежда: 1. Система линейни уравнения - алгебричен и матричен запис. Хомогенна и нехомогенна системи. 2. Изрази, получени от елементите на квадратна матрица при решаване на линейни системи ...
Упражнение по Математика добавен на 25.02.2013
Упражнение по геометрия
Учебният материал се състои от шест страници.... За ускорението аВ на т. В няма никаква информация като ускорение на точка от мотовилката КВ. Поради това този вектор не е подчертан във векторното урав-нение на разпределението (6....
Упражнение по Геометрия добавен на 25.02.2013
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Управление на иновациите - изпитен тест
Маркетингови изследвания - тест
Маркетингови изследвания - тест 2
ИЗБРАНИ ТЕМИ:
 Теми по Биология
 Лекции по Педагогическа психология
 Реферати по Стопанска дейност на фи...
 Реферати по Фолклористика
 Пищови по Алгебра
 Проекти по Бизнес комуникации
 Реферати по Морфология
 Курсови работи по Испански
 Лекции по Геология
 Лекции по Мениджмънт
 Теми по Информатика, ИТ
 Курсови работи по Радиоелектроника
 Упражнения по Педагогика
 Казуси по Биология
 Реферати по Математика
 Виж всички

© 2018 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - Политика за защита на личните данни - За контакти: info@(at)learn.bg