ВХОД В САЙТА:

Документи

Филтър: Документ по всички предмети
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Диалектиката на Хегел
Материалът се състои от 14 страници.... Диалектика (от старогръцки - „изкуство на разговора”) променя своето значение многократно през вековете. В Античността диалектиката е форма на философски разсъждения във вид на диалог, позн...
Документ по Теория на възпитанието добавен на 01.02.2016
Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
Примерен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, документът се състои от две страници.... Страните ще сключат окончателен договор най-късно до ……………………………, като промяна на договорения срок може да става само по...
Документ по Право добавен на 04.02.2015
Базелски комитет по банков надзор
Материалът се състои от 29 страници и разглежда: I. Указания за банките относно мерките за комплексна проверка на клиенти 1. Политика за установяване на отношения с клиент 2. Идентификация на клиентите 3. Общи изисквания за иден...
Документ по Финанси добавен на 04.11.2014
Кратък наръчник за успешни продажби с гарантиран резултат
Документ се състои от 13 страници..... Ако мълчи, той отнася със себе си и своите съмнения. От казаното по-горе правим извода, че трябва да се радваме на съмненията, които споделят с нас клиентите (значи с тях вървим към сключване...
Документ по Мениджмънт добавен на 22.09.2013
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец
Материалът представлява образец: Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец, документът съдържа четири страници.... І. Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец съдържа полета, обе...
Документ по Административно право добавен на 16.06.2013
Eкологичен мониторинг
Определения. Основни принципи за изготвяне на програма за мониторинг. Компетентни органи за управление на водите: структура, териториално разпределение и функции. Мрежи за мониторинг на водите. Рамковата директива за водите 20...
Документ по Екология добавен на 03.05.2013
Характеристика на ДМА в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА и документи
Доклад на тема "Характеристика на ДМА в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА и документи", материалът се състои от 10 страници и разглежда: 1.Характеристика на дълготрайните материални активи в бюдже...
Документ по Счетоводство добавен на 24.04.2013
Сборник по математика
Материалът се състои от 28 страници и разглежда: I. Функции на две и повече пpоменливи. 1. Дефиниционна област, граница и непрекъснатост. II. Частни производни и диференциал. 1. Частни производни от първи ред. 2. Частни пpоизводни...
Документ по Математика добавен на 12.01.2013
Ръководство за работа с програмата Hot Potatoes
Ръководство за работа с програмата Hot Potatoes - инсталиране, създаване на интерактивни тестове - за избор, за свързване, кръстословица, с пропуснати думи.... 1. Представяне Hot Potatoes 6.3 /Горещи картофи/ е поредица от прогр...
Документ по Информатика, ИТ добавен на 28.10.2012
Педагогически техники и технологии за овладяване на математическите аспекти на действителността
Това е помагало и електронен учебник на тема "Педагогически техники и технологии за овладяване на математическите аспекти на действителността" от доц. Анастасия Пашова, подходящо за студенти предучилищна педагогика и педагогика. В...
Документ по Педагогика добавен на 28.09.2012
Договор за наем на недвижим имот
....чл. 8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен : 1/ Да полага грижи за наетият имот като добросъвестен стопанин. 2/ Да заплаща всички експлоатационни разходи - които са извън наемната цена, свързани с използуването на имота за срока на действие...
Документ по Право добавен на 30.07.2012
Сценарий за 24-ти май. Благотворителен концерт.
Материалът представлява сценарий за тържество, благотворителен концерт по случай 24-ти май и се състои от 5 страници. Сценарият е подходящ за училищно тържество за 24-ти май....
Документ по Педагогика добавен на 18.04.2012
Тропи и фигури
...• Символ - Чарлз Пирс определя символа като един от трите типа знаци - символ, икона, индекс; за Пирс символ е всяко материално нещо, заместващо друго нещо; според Хегел всеки символ е енигма (загадка), а според Умберто Еко е "...
Документ по Български език добавен на 14.02.2012
Справка за финансово икономическото състояние - образец
СПРАВКА За финансово икономическото състояние на................................................................................................................................................................ (име/наименован...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Служебна бележка за облагаем доход и удържан данък от работодателя през годината - образец
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО _______________________________________________________________ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ЕИК______________________________ Териториална дирекция на Националната...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Свидетелство за дарение - образец
……………………………………………….. пълно наименование на учебното заведение град/село ……….. община …………., област …………… СВИДЕТЕЛСТВО за дарение № ........................ / ........................ 20....... година Дарител: .....
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност - образец
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа - образец
СТРОЕЖ: ................................................................................................................. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: .............................................................................................
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Протокол за безвъзмездна сделка
организация: ЕИК ПРОТОКОЛ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СДЕЛКА № наименование / подробно описание мярка колич. ед. отч. ст-ст без ДДС сума 1 2 3 ОБЩО: име длъжност дата подпис връчил: одобр...
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Приемо-предавателен протокол - бланка
ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Днес, на .…………………..200... г., в гр. …………………........................ между: 1. ................................................................................................ с ЕГН: ……………………......
Документ по Биология добавен на 14.02.2012
Страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg