ВХОД В САЙТА:

Учебни материали по Механика

Филтър: всички документи по Механика
ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ: ПРЕДМЕТИ: КЛЮЧОВИ ДУМИ:изчисти формата
Изберете вида материал и предметите по които търсите учебен материал
Широколентово усилвателно стъпало за паралелна високочестотна корекция
Проект на тема "Широколентово усилвателно стъпало за паралелна високочестотна корекция", документът се състои от осем страници..... Използват се два типа корекции:с ниско-честотни и високо-честотни.За достигане на необходимата изх...
Проект по Механика добавен на 13.06.2014
Комбинирани задачи с използване на общите теореми в динамиката на материална точка
Учебният материал се състои от дванадест страници.... При решаването на някои задачи от динамиката на материална точка е целесъобразно освен основното уравнение на динамиката да се използват и общите теореми – за изменение на ...
Тема по Механика добавен на 21.05.2014
Чисто специално огъване.Напрежения и Деформации.Оразмеряване
Учебният материал се състои от 8 страници....Определения 1. Чисто огъване имаме, когато единственото разрезно усилие е Мог. 2. Ако векторът на огъващия момент е насочен по главна инерционна ос на напречното сечение Мог º Му или Мо...
Реферат по Механика добавен на 24.06.2013
Квантова механика - упражнение
Упражнение по "Квантова механика",съдържа седем страници.... На реалното число х може да се състави точка в равнината, имаща координати x,y( фиг.1). ...
Упражнение по Механика добавен на 30.11.2012
Техническа механика
Под механично движение (взаимодействие) между телата се разбира такова взаимодействие, което или ги привежда в движение (в частност в покой), или ги деформира, или и двете заедно. Например вследствие на механичното взаимодействие ...
Лекция по Механика добавен на 11.05.2011
Лекция 2. Методологически основи на ТВ
1.Същност и ос-сти на методол. Основания: същност – различните философии могат да бъдат методол.основания на ТВ; -Изисквания – висока степен на обобщеностна научното познание съотв.фолософията трябва да обобщава така процесите, яв...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Механика на специфичните деформационно – якостни отнасяния
МЕХАНИКА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИОННО – ЯКОСТНИ ОТНАСЯНИЯ НА НАПЪЛНЕНИ С ФОСФОГИПС ПОЛИЕТЕН И ПОЛИВИНИЛХЛОРИД УВОД Напълването на изследваните полимери води до образуване на многофазна система с нееднозначно изразена фазова ...
Анализ по Механика добавен на 31.03.2010
Статика
1. Статика е наука за редук-ция и равновесие на сили. Материалната точка е тяло фор-мата и размерите на което не оказ-ват влияние в/у нашите изследва-ния. Идеално твър-до тяло е съвкуп-ност от м. т. раз-стоянието м/у които о...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Теорема за изменение на кинетичната енергия на механична система
ТЕОРЕМА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА МЕХАНИЧНА СИСТЕМА ♦ Кинетичната енергия на механична система е сумата от кинетичните енергии на всички точки от системата, т.е. 212niiKimvE==Σ [J], където и - маса и скорост на i-та...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Метод на кинетостатиката
Д5. МЕТОД НА КИНЕТОСТАТИКАТА 5.1. Уравнения на метода на кинетостатиката Да приложим принципа на Даламбер (виж Д1.4) към точка от механичната система. С отчитане на вътрешните и външни сили, действащи върху точката, прин...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Механика
Лекция от курса по “Теоретична механика” за студентите от Техническия Университет – филиал Пловдив, направление “Машинно инженерство”. Доцент д-р Д. Русчев, 1. Увод С триенето се сблъскваме буквално на всяка стъпка от своя жив...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Пищови механика на флуидите
Хидростатика.Осн уравнения.Налягане.Манометри При флуидите имаме нормални и тангенциални напрежения. Когато флуида е в покой имаме напрежение на натиск, а когато е в движение – тангенциално напрежение. Налягане – нормалното нати...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Пищови по механика
28. Една механи-чна с/ма е свобо-дна, ако всички точки могат да извършват произ-волни премества-ния с производни скорости. Ако на преместванията и скоростите на т. от с/мата са нало-жени ограниче-ния, с/мата е нес-вободна. Телата...
Пищов по Механика добавен на 31.03.2010
Теория по механика
Предмет на динамиката-динамиката е раздел от механиката,в които се изочават наи общите закони на механичното движение на телата в зависимост от деистващите вьрху тях сили. Масата-характеризира инертността на телата тоест спосо...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Геотермална енергия
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ Енергийните и екологични проблеми в световен мащаб доведоха до бързото развитие на термопомпените инсталации и широкото им приложение в бита и промишлеността. От най-ранни времена хората използват естествено по...
Курсова работа по Механика добавен на 31.03.2010
MOS – транзистори
1. MOS – транзистори – устройство, принцип на действие, видове, статични характеристики и параметри, еквивалентна схема. Мощни MOSFET, IGBT – транзистори. Принципната структура на MOS – транзистора е следната – в полупроводников...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Физически параметри на транзистора и зависимостта им от режима на работа и температурата
1. Физически параметри на транзистора и зависимостта им от режима на работа и температурата. Еквивалентна схема за малки променливи сигнали. Физически параметри са пряко свързани с физическите процеси в транзистора. Те се извежда...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Волт – амперна характеристика на идеализирания и реалния диод при право и обратно включване
1. Волт – амперна характеристика на идеализирания и реалния диод при право и обратно включване. Диференциално и статично съпротивление. Еквивалентна схема. Волт – амперна характеристика при право включване Ток на рекомбинация –...
Лекция по Механика добавен на 31.03.2010
Страници: 1
 
НАЙ-ТЕГЛЕНИ ЗА ДНЕС:
Държавата – това съм АЗ
План-конспект: Геометрични фигури
Изкушение и устойчивост – Изворът на белоногата
Дидактика - тест
Маркетингови изследвания - тест
© 2019 Learn.bg - Всички права запазени! - Условия за позлване - За контакти: info@(at)learn.bg